+90 (216) 383 26 76

Ürünlerimiz / DİKKAT !!

 

Kullanım için dikkat edilmesi gereken hususlar


 Kontraendikasyonlar

 ENTONOX vücutta tutulan herhangi bir durumda ve gaz birikiminin tehlikeli olabileceği aşağıdaki gibi durumlarda kullanılmamalıdır:

   Yapay, travmatik veya spontan pnömotoraks

   Hava embolisi

   Dekompresyon hastalığı

   Bir dalışı takiben

   Hava ensefalografisini takiben

   Şiddetli büllöz amfizem

   Miringoplasti sırasında kullanım

   Aşırı abdominal distansiyon

   Yakın zamanda intraoküler gaz enjeksiyonu yapılan hastalar (SF6 gibi)

 Kapalı gaz alanlarıENTONOX kullanımı, nitröz oksit hızla boşluklara yayılacağı ve dolayısıyla bu boşlukların boyutunu arttıracağı için gaz tuzak alanları olan tüm durumlarda kontraendikedir.

 

 Yan Etkiler

 Kısa süreli kullanım için ENTONOX’un doğru kullanımı ile ilişkili çoğu yan etki minimaldir ve hızlı bir şekilde ortadan kalkar.

 Vitamin Sentezi üzerindeki etkileri nitröz oksit bileşeni metiyonin sentaz enzimini inhibe ederek B12 vitamin sentezini etkileyebilir. Bu etki terapötik ENTONOX maruziyeti toplam 24 saati aşarsa veya dört günde birden daha sık kullanılırsa önemlidir. Bu durumlarda yakın klinik gözetim ve

hematolojik takip gereklidir. Nitröz oksit kemik ililiği fonksiyonunu bozarak folat metabolizması ve DNA sentezini de etkileyebilir. Nunn ve arkadaşları, ekstrem sonuçlar haricinde hastalara gerçek zararı gösteren bir kanıt olmadığını bildirmiştir ve B12 vitamini le folat üzerindeki etkileri için uzun süreli maruziyet gerektiğini vurgulamıştır.

Hafif mide bulantısıENTONOX’un bir emetik etkiye sahip olduğunu düşündüren çok az kanıt vardır ve tüm çalışmalar incelendiği zaman kullanım sırasında çok düşük düzeyde bulantı ve kusma gösterdiği gözlenmiştir.

 Baş dönmesi, öfori ve hafif mide bulantısı bazen yaşanabilir fakat gazın kesilmesini takiben hızla kaybolur.

 

Güvenlik ve çevre

 Mesleki maruziyet

 

Önemli nitröz oksit seviyelerine uzun süreli mesleki maruziyet sonucunda miyelonöropati oluşabilir – periferal duyu ve motor bozukluğun bulunduğu spinal kordun sub-akut kombine dejenerasyonnua benzer bir durum.

 

Bu durum ENTONOX ® ve nitröz oksit inhalasyonuna bağımlı bireylerde bildirilmiştir. Uzun süre boyunca yüksek düzeyde nitröz oksite maruz bırakılan hamile sıçanlar üzerine yapılan çalışmanın bir sonucu olarak nitröz oksitin fertilite probemlerine neden olabilmesine dair duyulan endişeler vardır. İnsanlarda da ayn etkilerin ortaya çıkacağını destekleyen çok az kayıt vardır fakat Rowland ve arkadaşları tarafından yapılan bir anket, kürtaj olmadan odalarda çalışan dental hemşirelerde düşük riskinin çok az arttığını öne sürmektedir.

 

Alternatif şekilde yaklaşık 4,000 ebeyi kapsayan bir çalışmada, nitröz oksit kullanımının artmış düşük riski ile ilişkili olmadığı ifade edilmiştir. Personel risklerini azaltmak için BK H%SE 8 saat zaman ağırlıklı ortalamada (TWA) 100 ppm mesleki maruziyet limiti belirlemiştir.

 


Bu hayvanlarda herhangi bir etkinin görülmediği beş dozdur ve insan sağlığını etkilediğine dair bir kanıt olmayan düzeyi temsil eder. Henderson ve arkadaşları tarafından 1999 yılında Gallerde bulunan 8 hastenin anestezi odaları, ameliyathaneleri ve derlenme odaları üzerinde 14 ay boyunca yapılan bir çalışmada ağırlıklı ortalama düzeylerin hepsinin mesleki maruziyet limiti aralıklarında olduğu görülmüştür. Nitröz oksitin insanlardaki toksikolojik etkileri konusunda EIGA tarafından yaptırılan bir araştırmada fertilite ve nitröz oksit maruziyeti arasında nedensel bir ilişki yoktur. Ancak bu önerilen hava kalitesini (BK için 100 ppm) korumak için doğru kontroller (gazın çıkarılması, hava değişim sistemleri) sağlanması koşuluyla ortaya çıkmıştır.

 

 

Çevre Kirlilği

 

Nitröz oksit sera gazları etkisi üzerinde bir etkiye sahiptir; ısı radyasyonunu azaltır. Ancak enerji bilgi yöntemi (ABD), nitröz oksitin ana kaynağının topraktaki doğal bileşenler ve gübrenin yıkılması olduğunu ifade etmektedir. Medikal nitröz oksit ABD’deki atmosfere yayılan toplam nitröz oksit salınımının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır.


Güvenli çalışma önerileri

 

Amerikan Anesteziyolojistler Derneğinin anestezi gazları takip etme çalışma koluna göre mevcut mesleki sınırlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla rutin olarak atık anestezik gazların konsantrasyonlarını takip etmek için personel maruziyetinin rutin tıbbi gözlemini önermek açısından kanıtlar yetersizdir.

 

Çalışma ortamında konsantrasyonları takip etmek için kronik maruziyetin sağlık üzerindeki potansiyel negatif etkilerini en aza indirme konusunda çoğu yazar ortam hava kalitesi üzerine net öneriler yapmıştır. BK ve İrlanda’daki ortalama maruziyet düzeyleri için maksimum sınırlar, bir saat boyunca ölçülen değerin 100 ppm olmasıdırç Bu düzeyin altındaki sınırlar muhtemelen hastanın evinde veya hastanede çalışan ebeler ve medikal personel üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. ENTONOX’un kullanıldığı herhangi bir yerde bu düzeylere uyum sağlanması gereklidir.

 

   ENTONOX uygun düzeyleri ayarlamak için uygun ventialsyon ve/veya gaz değişim sistemleri içeren odalarda uygulanmalıdır.

   Ulusal hava kalitesi rehberleri takip edilmelidir.