+90 (216) 383 26 76

Ürünlerimiz / ENTANOX VE TEDAVİ

Ağrı ve anksiyetinin azaltılması veya ortadan kaldırılması hem hastalar hem de sağlık çalışanları için son derece önemlidir. ENTONOX’un hızlı, güvenilir, kullanılması kolay ve yararlı analjezik ve sedatif etken madde olduğu kanıtlanmıştır.

 

ENTONOX hastaneler ve ambulans hizmetlerindeki birçok klinik alanda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kazalar, acil servisler, hastane gözetim odaları ve kliniklerdeki kısa prosedürlere bağlı ağrı ve rahatsızlığın giderilmesi konusunda ENTONOX’un faydaları artık sağlık çalışanları tarafından giderek artan bir şekilde kabul edilmektedir. Bu durum, hastalarda ağrı giderme faydası için ENTONOX kullananan çoğu hastane personelinin yaşadığı çoşku ve hevesi yansıtır.


Doğum

 

Doğum sırasında ENTONOX analjezisi, doğum yapmakta olan kadınların yaşadığı ağrının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Kasılmalara bağlı hissi tamamen ortadan kaldırmaz ama ağrı ve anksiyete düzeylerini azaltarak hastaları daha yönetilebilir hale getirir.

 

Doğumun ilk aşamalarında kasılmalar sırasında ortaya çıkan ağrı ile başa çıkılmasına yardımcı olmak ve gerektiğinde rahatısz edici vajinal muayeneler ve sütür atılmasında kullanılır. Genellikle doğumun ilk aşamasının sonlarına doğru kullanılır. Gaz karışımı annenin, mümkün olduğu kadar doğal doğum hissi yaşamasını sağlar.

 

Doğum sırasında kontrol altında tutulması istenilen annelerde ağrının giderilmesi için etkili bir yöntemdir.

Ebelerin gözetimi altında hastaların kendi kendine ETONOX uygulayabilmesi, bireysel ağrı eşikleri ve konfor düzeylerine uygun bir şekilde ilaç alımlarının ayarlanmasına izin verir.


ENTONOX® ‘un plasentadan geçtiği bilinmektedir fakat doğum sırasında bebek üzerinde bilinen herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Aslında oksijen bileşeni, nihai olarak plasenta yoluyla bebeğe geçecek olan kandaki oksijen düzeyini arttırır. Bu bebek için, özellikle doğum kasılmaları sırasında iyi bir etkidir.

 

 

ENTONOX ve acil bakım

 

ENTONOX ilk defa, ambulans hizmetleri tarafından verilen acil bakımın bir parçası olarak 1970 yılında Baskett tarafından kullanılmıştır. Donan ve arkadaşları travmatik göğüs, abdominal veya sırt ağrısı olan 240 hastada ağrının giderilmesi için ENTONOX kullanmıştır ve uyuşukluk haricinde bir yan etki gözlenmediğini bildirmiştir.

 

Stewart ve arkadaşları 1983 yılında 1.000’den fazla ile yaptıkları çalışmada, hastane öncesi bakımda ENTONOX’un güvenli olduğunu göstermiştir. Ciddi bir komplikasyon gözlememişlerdir fakat aşağıdaki küçük yan etkileri bildirmişlerdir:

   %10.3baş dönmesi-  %3.7 eksitasyon

   % 5.7 bulantı - %0.3 uyuşma

   % 7.6 uyuklama veya hafif bir uykuya dalma fakat hepsi sözlü komutlar ile kolay bir şekilde uyandırılmıştır, hepsi öksürmesi ve yutkunması istendiğinde yapabilmektedir ve herhangi bir kardiyovasküler etki bildirilmemiştir.


Günümüzde ENTONOX, ambulans personeli ve ilk müdahale ekibi tarafından sağlanan acil bakımın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. ENTONOX, invaziv olmayan mekanizmalar ile uygulanma, çok az sayıda yan etkisi ve kontraendikasyona  ve kolay kullanılma avantajlarına sahiptir. Bu özellikler, hastane öncesi şartların yanı sıra kazalar ve acil servislerde tedavi edilen hastalar için ENTONOX’u ideal bir anajezik yapmaktadır

ENTONOX, yaralanmaya bağlı veya medikal müdahaleler, araştırmalar ve tedavilerin neden olduğu ağrının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

   Kolonoskopi

 ENTONOX kolonoskopi sırasında kullanılır çünkü faydaları intravenöz, intramüsküler ve oral sedasyondan üstündür. Saunders ve arkadaşları, petidin ve midazolam ile karşılaştırıldığında ENTONOX ile sedasyonun etkili olduğunu göstermiştir. ENTONOX grubunda, daha az sayıda arteryel desaturasyon atakları yanı sıra daha hızlı iyileşme görüldüğünü ve taburcu olma süresinin azaldığını bildirmişlerdir.

 Lindblom ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada, intravenöz ketobemidon ve midozalam grubu ile kıyaslandığında, her iki grupta rahatsızlık giderme düzeylerinin benzer olduğunu fakat ENTONOX grubunda kolonoskopi sonrası toparlanma sürecinin 37 dakika daha kısa olduğu gösterilmiştir.Notini-Gudmarsson ve arkadaşları, rutin kolonoskopi için intravenöz ile petidini karşılaştırdığı zaman benzer sonuçlar bulmuştır.

 Çalışmalar genel olarak, daha hızlı toparlanma süreleri ve ciddi bir yan etki olmadan ENTONOX kullanımı ile etkili sedasyon ve analjezi elde edildiğini göstermiştir. Bazı çalışmalar alternatif analjezikler ile kıyaslandığında ENTONOX ile daha az etkili analjezi elde edildiğini fakat iyi hasta kabul edilebilrliği ve daha hızlı toparlanma gözlendiğini bildirmiştir.

  Daha fazla bilgi için “ENTONOX’un diğer sistemler üzerindeki etkileri” kısmına bakınız.

  Pediatri

 ENTONOX ve diğer nitröz oksit/oksijen karışımları pediatrik uygulamada yoğun bir şekilde incelenmiştir ve cesaret verici sonuçlar göstermiştir. Griffin ve arkadaşları, ENTONOX ® analjezinin kullanıldığı yaklaşık 3,000 ağrılı prosedürde hastalar, aileler ve personelintarafından duyduğu endişenin azaldığını ve olumlu görüş oluşturduğunu bildirmiştir. Birçok rapor, pediatrik uygulamadaki çeşitli durum ve prosedürlerde nitröz oksit karışımlarının faydalarını göstermiştir.

    Kendi kendine uygulanan ENTONOX ve hematom bloğu ile fraktür kırıklarında etkili ve güvenli analjezi.

    Kırığı olan çocuklarda redüksiyon için ENTONOX ve intramüsküler sedasyon karşılaştırılmıştır; ENTONOX en az meperidin + prometazin kadar etkilidir ve açık ara daha hızlı başlangıca ve taburcu olma süresine sahiptir. .

    ENTONOX pediatri acil servislerinde etkili ve ağrısız analjezi sağlar.

 Tüm çalışmalar pediatrik uygulamada ENTONOX’un sağladığı faydaları göstermiştir. Hızlı etki süresi, hızlı toparlanma, uygulama yönteminin non invaziv olması ve çok düşük yan etki insidansı gibi ENTONOX analjezinin faydalarını ön plana çıkarmışlardır.

Pediatrik kullanım durumunda olduğu gibi ENTONOX’un erişkin popülasyondaki ağrılı prosedürler ve koşulların bir tedavisi olarak kullanılmasına bağlı yararları açıktır.

Ambülans ve obstetric/doğum alanında yapılan çalışmaların sonuçları, ciddi ağrı tedavisi için tek başına veya kombine bir tedavi içerisinde ENTONOX kullanımının güvenli ve etkili bir tedavi olduğunu göstermektedir.

Bu çok sayıdaki kanıta ek olarak gelecekteki çalışmalar belirli alanlardaki faydalarına dikkat çekecektir.

    Burun tamponlarının çıkarılmasında ENTONOX ile analjezi etkili, güvenli ve göreceli olarak ucuz analjezi.

   Nitröz oksit karışımları vasküler ve girişimsel yöntemlerde etkili analjezi.

   Ayaktan cerrahi (intraoküler implant) için nitröz oksit/oksijen karışmının faydaları.

             Güvenli, kolay uygulanmasına izin veren basit ekipman ile toksik olmayan bilinş sedasyon yöntemi olarak kabul edilir.

             Bu ilaç solunum veya kardiyovasküler hastalığı olabilen yaşlı kişilerde özellikle caziptir ve ambulatuar cerrahi merkezleri için ideal düzeyde uygun gözükmektedir.

    Akut miyokard istemişinde önemli yan etkiler olmadan ENTONOX ile etkili analjezi.

 ENTONOX acil servislerde ve kazalarda akut ağrının tedavisi için idealdir. Kısa prosedürlerin neden olduğu ağrının kontrolünde yaygın olarak kullanılan analjezik ajanların (örneğin morfin, Oramorph, petidin ve NSAID’lar) etkili ve güvenli bir alternatifini nunar. Örneğin:

   Kırık manipülasyonu

    Dermatolojik prosedürler

    Endoskopi

    Pansuman değişimleri

    Kesiklere dikiş atılması

    Ortopedik eklem manipükasyonu

   Vasküler prosedürler

   Hasta mobilizasyonu

   Radyolojik prosedürler

   Yara dreninin çıkarılması

Kendi başına ağrıyı giderdiği kanıtlanmasının yanı sıra diğer analjezik ajanlar ile kullanıldığı zaman, bu ilaçların dozunun azaltılmasına izin verir ve böylece bu ilaçlara ilişkin yan etkileri (genellikle ciddi) azaltır.

Diş hekimliği

 Horace Wells 1940larda diş işlemleri sırasıda analjezi için nitröz oksit kullanmaya başladığından bu yana hava veya oksijen içinde nitröz oksit kullanımı dünya çapında yayıldı. Dental tedavileri yaparken hastalarda ağrı giderilmesi açısından güvenli olduğu birçok defa gösterilmiş veya belgelenmiştir. 1972 yılında Ruben, herhangi ciddi bir yan etki bildirilmeden 3,000,000’dan fazla hastaya nitröz oksit verildiğini ve tahmin etmiştir. Günümüzde Birleşik Krallık’taki modern diş hekimliğinde sedasyon düzeyleri ve ağrı kontrolü için çeşitli nitroz oksit ve oksijen karışımları kullanılmaktadır.